ماه گرفتگی کامل همچون سراسر کشور در مجموعه جهانی پاسارگاد فارس (مقبره کورش) قابل رویت بود

ماه گرفتگی کامل همچون سراسر کشور در مجموعه جهانی پاسارگاد فارس (مقبره کورش بزرگ) قابل رویت بود.

 

عکس: محسن تورع

 

Lunar eclipse in Pasargadae

 

Lunar eclipse in Pasargadae, the capital of Cyrus the Great (559-530 BC) and one of Iran's UNESCO World Heritage Sites. December 10, 2011. Shabestan/Mohsen Tavaro